AFSCHILDERDEN.NL

AFSCHILDERDEN

Het Romeinse recht heeft zich ontwikkeld over een periode van 2206 jaar. Het recht verandert mee met de continu veranderende staatsinrichting en is daarom nooit constant geweest. Desalniettemin heeft het Romeins recht een grote invloed gehad op vrijwel alle Europese landen en in het huidige Schotland heeft het originele Romeinse recht zelfs nog rechtskracht[1].
Dit artikel behandelt het Romeinse recht in chronologische volgorde.
Inhoud


1 Europa en het Romeinse recht

1.1 Geen directe lijn
1.2 Centrale beroepsgerechtshoven
1.3 Opkomst van de universiteiten
1.4 Moderne uitleg
1.5 Renaissance


2 Bronnen van het Romeinse recht: een chronologische geschiedenis

2.1 Koningstijd 753 tot en met 510 v. Chr.
2.2 Republiek 510 tot en met 27 v. Chr.
2.3 Principaat 27 v.Chr. tot en met 305 n.Chr.


3 Codificatie van het Romeinse recht

3.1 Splitsing van het Romeinse Rijk
3.2 West-Romeinse Rijk
3.3 Codificatiepoging door Theodosius II

3.3.1 Problemen bij de codificatiepoging
3.3.2 Resultaat van de codificatiepoging


3.4 Keizer Justinianus I

3.4.1 Nieuwe codificatiepoging
3.4.2 Problemen bij de codificatiepoging
3.4.3 Oude rechtstradities
3.4.4 Digesten
3.4.5 Drie nieuwe rechtsbronnen
3.4.6 Voorkomen van tekstcorruptie
3.4.7 Instituten
3.4.8 Constantinopel rechtsgeleerdheidsbolwerk
3.4.9 Tweede editie van de Codex Justinianus
3.4.10 Nooit voltooide hervormingen
3.4.11 Procopius en Justinianus
4 Noten
5 Zie ook

5.1 Externe links


6 Bronnen en referenties

//


Europa en het Romeinse recht

Geen directe lijn
Er is geen directe lijn te trekken tussen het Romeinse recht uit de vijfde eeuw na Christus en het huidige recht: het Romeinse recht heeft, na vergeten te zijn, een revival beleefd.

Centrale beroepsgerechtshoven
Eind vijftiende eeuw werd er in het Heilige Roomse Rijk, onder leiding van keizer Maximiliaan, begonnen met een centraal beroepsgerechtshof, het 'Reichskammergericht'. Daar waar het lokale recht geen oplossing bood in een bepaalde zaak, werd een beroep gedaan op het oude Romeinse recht als subsidiair recht. Dit model vond ook in veel andere Europese landen zijn ingang, waaronder Nederland en Schotland.

Opkomst van de universiteiten
De revival van het Romeinse recht in de elfde eeuw hing samen met de opkomst van de universiteiten. Daarom wordt Romeins recht ook wel 'geleerd recht' genoemd. Het verschijnsel 'universiteit' is zelfs mede ontstaan door de bestudering van het Romeinse recht. In 1090 is Irnerius "lucerna iuris" (de lantaarn van het recht) te Bologna begonnen met onderwijs in het Romeinse recht uit overleveringen van de Codex Justinianus, waarbij hij leraren opleidde om daarin les te geven: de universiteit was geboren.
Het gewoonterecht, zoals dat nu nog in Engeland te vinden is, was in heel Europa van de Middeleeuwen aanwezig, totdat zij verdrongen werd door het 'professorenrecht', het Romeinse recht. Lange tijd was het zelfs in heel Europa zo, dat als je een universitaire juridische opleiding had afgerond, in het Romeinse recht dus, je niet zonder meer aan de slag kon in de rechtspraktijk, omdat daar nog steeds gewoonterecht gold. Voor de komst van universitaire gevormde juristen waren koningen vaak aangewezen op de 'clerici', de geestelijken, om officiële documenten te schrijven. Na de theocratische ambities van de pausen hadden de koningen daar echter niet zoveel zin meer in. Een mooi alternatief vormden de universitair opgeleide juristen. Op deze manier deden zij hun intrede in de rechtspraktijk.
In continentaal Europa heeft het Romeinse recht een grote invloed uitgeoefend, omdat de lokale wetten zeer restrictief werden uitgelegd: er moest vaak een beroep worden gedaan op het Romeinse recht als subsidiair (aanvullend) recht. In Engeland gingen ze daarentegen lokale regels extensief uitleggen (waaruit uiteindelijk de 'common law' is ontstaan), waardoor er geen Romeins recht nodig was. In de praktijk kon men ook in Engeland Romeins recht studeren en vonden afgestudeerde juristen zeker werk in dienst van de kerk of de koning.

Moderne uitleg
Doordat lacunes in het gewoonterecht (het ius civile of ius Quiritum) door het Romeinse recht (het ius commune; het gecodificeerde natuurrecht: ratio scripta) werd opgevuld, ontstond er een dualistisch rechtssysteem.
Toen Irnerius het Corpus Iuris Civilis van Justinianus begon te bestuderen, was dit reeds vijf eeuwen oud. Deze benaming voor de verschillende boeken -namelijk de Codex, Digesten, Novellen en de Instituten van Justinianus- is nog veel jonger. Natuurlijk voldeden gedeelten niet meer aan de toenmalige situatie, zodat er een usus modernus, een moderne uitleg, noodzakelijk was. (De wetten uit het Romeinse recht konden niet simpelweg vervangen worden door de centrale wetgever: er was immers geen centrale wetgever, de wetten ontstonden door gewoonte.) Deze uitleg werd zeer belangrijk, zo belangrijk zelfs dat de uitleg belangrijker leek te worden dan de wetten uit het Corpus Iuris zelf. Omdat professoren aan de universiteiten deze uitleg ontwikkelden, werd toen het Romeinse recht pas echt een geleerd recht.
Voor de achttiende eeuw bestond er nog geen motiveringsplicht voor rechters: daarom werd de uitleg van de Corpus Iuris ook voor de justitiabele belangrijk om achter de redeneringen van de rechter te komen.

Renaissance
Tijdens de renaissance en de reformatie, wilde men af van de rooms-katholieke en van de lokale traditie: het gewoonterecht raakte 'uit'; in plaats daarvan wilde men terug naar de wortels van het recht: het Romeinse recht werd, net zoals de hele klassieke cultuur, 'in'. In de praktijk bleef het Romeinse recht zijn invloed houden, maar er waren humanisten onder de juristen: zij onderzochten de geschiedenis en de bronnen van het Romeinse recht terwijl ze in de dagelijkse praktijk het "geleerde" recht gebruikten.

Bronnen van het Romeinse recht: een chronologische geschiedenis
De belangrijkste rechtshistorische bron van voor Justinianus is het boekje Enchiridion, geschreven door de Romeinse jurist Sextus Pomponius in de tweede eeuw na Christus.

Koningstijd 753 tot en met 510 v. Chr.
De koningen werden al van het allereerste begin af gekozen door een vergadering van het Romeinse volk, de 'comitia'. De Romeinen hebben nooit erfopvolging gekend, ook niet in de keizertijd. De koning kon geheel autonoom edicten (edicta) uitvaardigen, hij had dus soeverein gezag ('cum imperio'). Hij kon echter ook de comitia voorstellen om een besluit te doen. Als zo'n besluit dan via de comitia tot stand was gekomen, werd het niet een edict, maar een 'lex' genoemd. Een 'lex' is dus dat wat het volk -op voorstel van de koning- heeft bevolen en vastgesteld.
Er waren ook rechtsregels die hun kracht niet ontleenden aan het feit dat het van overheidswege werd gegeven. Dit recht werd 'ius' genoemd, vergelijkbaar met 'the law' in het Anglo-Amerikaanse rechtssysteem. Ius werd niet zomaar als gewoonterecht gezien, het was zelfs bijna natuurrecht. De Romeinen hadden dit ius uiteindelijk gecodificeerd in de 'Wet van de Twaalf Tafelen' (rond 450 v. Chr.), en het kon uitgebreid en veranderd worden door middel van de lex.
Het voordeel van lex boven edicta was dat edicten net zo lang mee gingen als de heerser die ze had uitgevaardigd. Als er een nieuwe heerser kwam, moest hij uitdrukkelijk en precies aangeven welke edicten hij in stand wilde houden en welke niet, wat natuurlijk omslachtig is.
De senatus diende als een consilium voor de koning, in den beginne bestaande uit de patres familias van het volk.

Republiek 510 tot en met 27 v. Chr.
In 510 v. Chr. veranderde het koningschap in het consulaat, en de Romeinse Republiek was geboren. Staatsrechtelijk bleef het vrijwel hetzelfde: twee consuls in dezelfde positie als de vroegere koning, een senaat en een comitia.
Populus is het gehele Romeinse volk, behalve de koning/de consuls. Plebs is het Romeinse 'gajes', het gehele Romeinse volk behalve de aristocraten.
De besluiten (plebiscita) van de tribuni plebis verbonden in den beginne alleen het plebs, maar met de lex Hortensia(ingediend door Quintus Hortensius)in 287 v. Chr. verbonden zij het gehele populus. De tribuni plebis (volkstribuun) had al vanaf het begin een vetorecht voor de lex uit de comitia.
Het aristocratische college der priesters ("collegium pontificum") had de taak het geldende recht vast te stellen. De tribuni plebis waren hiermee niet tevreden en bevolen rond 450 v. Chr. dat het toen geldende recht gecodificeerd moest worden op twaalf ivoren tafelen die op het Forum Romanum ter inzage werden neergelegd: de Lex XII Tabularum, de Wet van de Twaalf Tafelen.
In de duizend jaar na zijn productie bleef de Lex XII Tabularum de enige codificatie van het recht. De collegium pontificum hield zijn monopolie op het recht in de vorm van aanvullingen: alleen het collegium pontificum kende de strekking van de wet. Dit duurde voort totdat een plebejer, genaamd Gnaeus Flavius, als scripta, klerk, in dienst van een patriciër, uit de school klapte met zijn kennis van het recht. Dit leidde ertoe dat de rechtsgeleerdheid bekend werd onder het plebs.
In 366 v. Chr. werd een nieuw ambt in het leven geroepen: de praetor. De praetor was afkomstig uit het plebs, maar was op hetzelfde staatsrechtelijke niveau als de consuls. De praetor hield zich vooral bezig met de rechtspraak, terwijl de consuls de senati consulti uitvoerden. Iemand die consul of praetor was geweest, kon toetreden tot de senaat. Sinds de leges Liciniae Sextiae konden dus ook plebejers toetreden tot de senaat.
De Lex XII Tabularum, Gnaeus Flavius en het praetorschap zijn de drie stappen van de emancipatie van het plebs geweest.
De praetor moest 'in de stad rechtspreken': hij was de 'stadspraetor' (praetor urbanus). In 242 v.C. kreeg hij een college, die zich bezighield met rechtspraak tussen vreemdelingen: de 'vreemdelingenpraetor' (praetor peregrinus). Uiteindelijk waren er achttien praetoren, waaronder bijvoorbeeld de "praetores aerarii", belast met belastingzaken (aerarium = staatskas, aereus = koper).
De praetor had het recht van ius edicendi, het recht om edicten uit te vaardigen, hij had immers imperium. Er was ook een wat zachtere vorm dan het edict. De praetor urbanus had de ontwikkeling van het privaatrecht in handen, hij werd daarom 'viva vox iuris civilis' genoemd.
Omdat sommigen het praetorschap (het praetuur) enkel begeerden om daarna consul te kunnen worden, en dus leek waren op het gebied van het recht, had de praetor een raad van rechtsgeleerde adviseurs, het consilium. Zij adviseerden vaak om een edict uit te vaardigen. Op 1 januari werden alle edicten waarmee de praetor het eens was op een witte schutting gepubliceerd, de "album". Dit waren de 'beleidsvoornemens' van de praetor voor zijn ambtsjaar.
Voorbeeld van een albaans edict: "Al wat onder invloed van dwang (metus) zal zijn gedaan, zal ik niet goedkeuren."
Alle edicten op het album tezamen werden aangeduid als 'het praetorisch edict'. Het praetorisch edict was een voortdurend edict, een edictum perpetuum, wat betekent dat de praetor eraan gebonden was gedurende zijn ambtstermijn. Alle edicten die steeds opnieuw werden opgenomen in de albi, werden aangeduid als 'het traditionele edict', edictum tralaticium. Daaruit ontwikkelde zich weer het 'praetorische recht', ius praetorium of ius honorarium (want niet alléén de praetor vaardigde edicten uit, maar bv. de marktmeester). Zo ontstond dus een fundamenteel schisma in het Romeinse recht: de ius civile enerzijds, en de ius praetorium anderzijds.
De term ius civile werd op twee verschillende wijzen gebruikt.

Onder ius civile, gebruikt ter onderscheiding van ius praetorium, verstonden de Romeinse juristen het recht dat door de burgers, cives, werd gemaakt, en dat bestond uit het gewoonterecht (consuetudo) en het in wetten (hetzij leges z.o. 13, hetzij plebiscita) neergelegde recht. Gewoonte en wet werden gezien als gelijken; een gewoonte kon derhalve een wet buiten werking stellen, en andersom. Tegenover het ius civile staat dus het ius praetorium. Het verschil tussen ius civile en ius praetorium is volgens Papinianus: "Het praetorische recht is het recht dat de praetoren in het algemeen belang hebben geïntroduceerd ter ondersteuning, aanvulling of correctie van het civiele recht." Het ius praetorium veronderstelt dus het ius civile. (nzb onder dwang gesloten overeenkomsten zijn niet nietig, maar vernietigbaar)
Het ius civile dat voortkwam uit de naturalis ratio, noemde men ius gentium. Deze beschouwingwijze was gewoon onder alle landen rond de Middellandse Zee. Veel van wat er niet in het ius Quiritium werd gecodificeerd, was dat wat vanzelfsprekend werd geacht: dat wat tot het ius gentium behoorde. Kortom, het ius gentium was het recht dat de Romeinen met de omringende volkeren gemeen hadden.

Het Romeinse recht is dualistisch van aard:

Ius civile (Lex XII) is statisch: constant
Ius praetorium is dynamisch

Het ius praetorium was weliswaar dynamisch, maar toch konden structurele wijzigingen in het recht alleen via de ius civile uitgevoerd worden.
Wij maken tegenwoordig een onderscheid tussen ons nationaal burgerlijk recht en het internationale burgerlijk recht. De Romeinen deden dit niet. Zij zagen het ius civile Romanorum, of ius Quiritium (Quirinus = Romulus), als een manifestatie van het universele ius civile, dat aan alle mensen gemeen is, én dat wat de natuurlijke rede (naturalis ratio) ons voorschrijft. Uit deze gedachtegang komt het ambt 'praetor peregrinus', ter onderscheiding van de praetor urbanus, voort.


Origineel
Vertaling


Tribunal
rechtersstoel


Actor
eiser


Actio
procedure


Reus
gedaagde


Iudex
rechter


Iudex privatus
lekenrechter


Formula
akte


Responsa
advies


Communis opinio
heersende leer


De Romeinen hielden ervan om door hun gelijken berecht te worden: zij hadden geen iudex periti, geen ervaren rechter, maar een iudex privatus, een lekenrechter. De iudex privatus had natuurlijk wel kennis van het recht nodig om recht te kunnen spreken. Dit deed hij door advies, een soort stappenplan, in te winnen bij de praetor: de formula. De richtlijnen voor formulae waren ook in het album van de praetor te vinden, maar hier was hij niet aan gebonden. Omdat de praetor zelf vaak ook een leek was, had hij een groepje van rechtsgeleerden: de iuris periti, "ervaren juristen".
Doordat er sprake was van lekenrechtspraak, heeft de rechtspraak zelf nauwelijks iets bijgedragen aan de rechtsontwikkeling. Maar daarom juist hadden de iuris periti een enorme invloed. Hierdoor ontstond er een, buiten Rome ongekende, juridische vakliteratuur van hoge kwaliteit. Deze literatuur was gegoten in de vorm van responsae, adviezen. Deze responsae werden zo belangrijk geacht, dat ze als de heersende leer (communis opinio), even belangrijk werden geacht als de wet zelf.

Principaat 27 v.Chr. tot en met 305 n.Chr.
Onder het keizerrijk werden de iuris periti nog belangrijker. Het Romeinse rijk had een enorme expansiedrang. Op een gegeven moment noemden zij de Middellandse Zee zelfs mare nostrum ("onze zee"). (Leuk weetje: alleen Alexandria et Aegyptus behield nog enige mate van zelfstandigheid.)
Het Rijk was verdeeld in bestuurlijke eenheden, de provinciae. Aan het hoofd van de provincia stonden de proconsuls en de propraetor, cum imperio. Zij waren de lokale plaatsvervangers van de consuls en praetor te Rome. Vaak werden ex-consuls en ex-praetoren aangesteld als proconsul c.q. propraetor. De propraetor sprak recht, en publiceerde daartoe zelfs het album van de praetor urbanus. Zij zorgden er ook voor dat de provinciae hun tribunum, schatting, betaalden. De provinciae kregen veel autonomie, zij werden beschouwd als 'wingewesten'. De inheemse bevolking van de provinciae werden beschouwd als peregrini, vreemdelingen.
Indien in de Republiek gevaren dreigden, zoals opstandige provinciae, kon een consul of praetor zichzelf benoemen tot dictator reipublicae constituendae (dictator ter reorganisatie van de staat), voor een periode van een half jaar. Zoiets was niet ongrondwettelijk, want er was geen grondwet.
Gaius Iulius Caesar maakte handig gebruik van deze regeling, door zichzelf, na zijn Gallische oorlog, voor onbepaalde tijd tot dictator te benoemen. Hij weigerde de hem aangeboden koningskroon. Gaius Julius Caesar werd vermoord door samenzweerders die de Republiek probeerden te redden.
Na de Slag bij Actium in 31 v. Chr. werd Caesars erfgenaam Augustus, de Verhevene, de eerste princeps van het Romeinse Rijk.
De oude republikeinse staatsinrichting bleef gehandhaafd, maar Augustus nam de militaire imperia van alle proconsuls af. Hij verkreeg dus de imperium maius. Verder eigende hij zich de bevoegdheid van een tribunus plebis toe, de tribunicia potestas, en kon zo niet meer geraakt worden door de veto's van de gewone tribuni plebis. Augustus wilde behandeld worden als de eerste, princeps (vandaar: prins), onder gelijken: het principaat was geboren.
Omdat de republikeinse staatsinrichting hiermee eigenlijk werd behouden, veranderde er niets wezenlijks aan het rechtsstelsel. Wel veranderde Augustus het burgerlijk procesrecht enigszins door plebiscita uit te vaardigen.
De vroegere aanzienlijke Romeinen hadden een clientela van wie ze de patronus waren. De clientela kon bestaan uit afzonderlijke personen, maar ook uit hele steden en landstreken. De belangrijkste taak van een patronus was zijn clientela adviezen te geven bij juridische problemen. Hieruit is de respondeerpraktijk ontstaan.
Juridisch onderwijs werd 'in het openbaar' gegeven: de rechtsgeleerde gaf in het openbaar advies aan de justitiabelen die hem daarom vroegen en lichtte dat advies vervolgens toe aan zijn studenten. Augustus gaf een aantal juristen het ius publicae respondendi, het recht om in het openbaar advies te geven. Of dit recht zuiver een eretitel was of nog verdere uitwerkinng had, is onduidelijk.
In Rome bestond er een klasse, waarvoor iedereen werd toegelaten met een vermogen van (omgerekend) minimaal 400 000 euro: de ordo equester (etymologie: zij waren de mensen die een oorlogspaard konden betalen.) De ordo equester steunde Augustus' hervormingen.
Steeds minder edelen gingen juridische adviezen verlenen, terwijl steeds meer ruiters dat juist wel gingen doen. Augustus steunde deze ontwikkeling. Alle grote juristen uit de keizertijd, zoals Papinianus, Ulpianus, Paulus en Modestinus, waren ruiters. Zij gaven niet alleen responsae, maar ook samenvattende verhandelingen over het ius civile en het ius praetorium. De adviserende juristen werden professionals, en mochten zelfs meedoen met het bestuur.
Aangezien de keizer ook princeps senatus, de leider van de senaat, was, kon hij naar believen mensen in de senaat aanstellen en de hoogste magistraten verdelen, waarvoor hij veel ruiters, die zich verdienstelijk hadden gemaakt, uitkoos. Nadeel was alleen dat zij leken waren, en hadden dus een raad van 'bijziters' (assessores) nodig.
De edictum tralatium veranderde in een edictum perpetuum. Het werd ook niet meer gepubliceerd op het album op het Forum Romanum. Conclusie: de praetor werd, in tegenstellling tot de advies-gevende-juristen, gedeprofessionaliseerd. Zijn rechtvormende taak werd verminderd.
De Keizer stelde ministers aan (zijn 'huishouding') ter bestuur van het Rijk, allen afkomstig uit de ordo equester.
De nieuwe keizerlijke bureaucratie was zeer efficiënt. De hoogste ambtenaar hierbinnen was de 'prefect van de praetoriaanse garde' (praefectus praetorio). Deze post werd vaak door twee personen bekleed. Ook Papinianus en Ulpianus hebben deze post bekleed. De keizerlijke departementen der verzoekschriften begonnen te wedijveren met de gewone respondeerjuristen van de straat.
De Romeinse Keizer zag zichzelf als patronus omniae terrae. Omdat de Keizer niet iedereen persoonlijk te woord kon staan, werd een verzoek om juridische bijstand op een briefje, het verzoekschrift (libellus) geschreven en aan hem of een van zijn vertegenwoordigers afgegeven. Hieruit ontwikkelde zich het 'departement voor de verzoekschriften' (procuratura a libellis). Soms schreef de keizer zijn antwoord in een brief (epistula) aan de verzoekschriftsteller, meestal echter liet hij in het openbaar ophangen en werd het daarna gearchiveerd (rescriptum).
Samengevat kan men stellen dat et zwaartepunt van de Romeinse rechtsgeleerdheid zich verplaatste van de iuris periti naar de procuratura a libellis, want de Keizer had een enorm rechtsgezag.
Omdat de Keizer de drager was van de tribunicia potestas, was hij dikwijls verplicht om juridische adviezen te geven. Hij had hierom namelijk vetorecht in de besluiten van alle hoge magistraten, zo ook die van de praetor. En aangezien de praetor zelf steeds meer als rechter optrad, in plaats van een lekenrechter, had de Keizer vetorecht over de vonnissen van de praetor: hij werd de hoogste beroep instantie. De besluiten die hij in zo'n gaval nam, uiteraard terzijde gestaan door een consilium, werden 'decreten' (decreta) genoemd. Deze decreten genoten een zeer groot gezag.
In de provincies die onder direct keizerlijk gezag waren geplaatst, waarin de gouverneur, de praeses proviciae, dus direct verantwoording schuldig was aan de keizer, waren juridische instructies (mandata) nodig van de keizer. Maar ook de overige, 'senatoriale', provincies gingen om die mandata vragen.
Keizer Tiberius droeg de verkiezingen tot de hoogste magistraten over aan de senaat, omdat het organisatorisch niet meer mogelijk was om uit te maken wie stemrecht hadden. Ook kreeg de senaat, dus de senatus consultum, de status van algemeen verbindende regel. De oude republikeinse staatsinrichting werd dus niet helemaal in stand gehouden.
De Keizer was als eerste burger tevens princeps senatus, en dus kon hij als eerste spreken over onderwerpen die in de senaat aanhangig werden gemaakt. Het zwaartepunt in de besluitvorming verschoof van de bespreking en afstemming van de keizerlijke voorstellen naar de daaraan voorafgaande 'rede van de keizer' (oratio principis). De senaat werd een applausmachine. Zo'n wetsvoorstel werd voorbereid door het keizerlijke consilium, waarin juristen prominent aanwezig waren. Op deze manier werd het senaatsbesluit (senatus consultum) bij uitstek de wetgevende methode van de keizer.
Tegen het einde van de tweede eeuw is de Keizer een absoluut monarch geworden, de ruines van de republiek hadden toen geen functie meer. Ulpianus zei: "Wat de keizer wil, heeft kracht van wet en wel omdat het volk door middel van de 'koninklijke wet' die over zijn gezag is uitgevaardigd, op en aan hem al zijn macht en gezag overdraagt. Wat dus de keizer door middel van een 'brief' (epistula), of door middel van een onderschrift (op een 'rescript') heeft vastgesteld, of na een gerechtelijk onderzoek of informele behandeling heeft besloten, ofwel wat hij in een edict heeft voorgeschreven, daarvan staat vast dat het kracht van wet heeft. Dat zijn wat wij 'constituties' plegen te noemen." Het gezag werd dus gevestigd op de theorie der volkssoevereiniteit en er ontstond een nieuwe rechtsbron: de wil van de keizer (constitutio principis).
De taken van de praetor urbanus werden aan het einde van de tweede eeuw steeds meer overgenomen door een keizerlijke functionaris, de 'stadsprefect' (praefectus urbi). De praetor urbanus werd het ambt voor oud-senatoren om grote volksfeesten te mogen organiseren, indien hij dat kon betalen. 'Prins carnaval' dus. Langzamerhand kwam een einde aan de praktijk der respondeerjuristen. De grote juristen, zoals Ulpianus en Paulus, voorzagen deze ramp en sloegen aan het schrijven om de juridische kennis voor het nageslacht te proberen te behouden. Sindsdien wordt het Romeinse recht, o.a. door Justinianus, onderscheiden in twee rechtsbronnen: het juristenrecht (ius) van grote rechtsgeleerden, zoals Ulpianus, en het keizerlijke recht, die zelfs worden gelijkgesteld aan de oude wetten van het Romeinse volk, de 'wetten in formele zin'.
De na de grote juristen volgende generatie van juristen slaagden er niet meer in zulke grote publicaties te doen. In plaats daarvan beperkten zij zich tot het doorgeven van hetgeen hun in de geschriften van deze juristen was overgeleverd. Zij actualiseerden dit niet, d.w.z. zij pasten het niet aan aan de latere keizerlijke wetgeving, maar verzamelden slechts nieuwe keizerlijke wetgeving, waarbij het aan de lezers van die compilaties werd overgelaten om vast te stellen of de keizerlijke wetgeving in overeenstemming was met het juristenrecht, het ius. Sinds deze tijd werden codices gebruikt, en niet meer boekrollen. Waarschijnlijk zijn boekrollen zodanig uit de mode geraakt dat ze ook verloren zijn gegaan.
Deze compilaties zijn ons overgeleverd via de Codex Justinianus. Dit vormt zo de voornaamste bron van het keizelijke recht.
Vóór keizer Caracalla hoefden alleen de Romeinse staatsburgers belasting te betalen. Perigrini hoefden alleen schatting (tributum) te betalen. Caracalla (‘legerjasje’, echte naam Marcus Aurelius Antonius) gaf echter zoveel geld aan het leger uit, dat de staatskas, de fiscus, leeg dreigde te raken. Daarom maakte hij in 212 met de constitutio Antoniana iedere inwoner van het Romeinse rijk tot Romeins staatsburger. Deze ontwikkeling zorgde er weer voor dat het Romeinse recht eindelijk eens gecodificeerd moest worden.
Doordat iedereen Romeins staatsburger werd, kwam ook iedereen onder het Romeinse recht, niet meer onder het vreemdelingenrecht. Dit had tot gevolg dat de bestudering van het Romeinse recht bijzonder populair werd in het oostelijke deel van het keizerrijk. Dit heeft ook veroorzaakt dat de relatief eenvoudige Instituten van Gaius zo populair werden.
Gaius was een leraar aan de Sabiniaanse school, die waarschijnlijk omstreeks 160 zijn Instituten heeft geschreven. Gaius gaf in zijn boek een beknopt overzicht van het gehele Romeinse privaatrecht en in de vijfde eeuw gebruikten de grote faculteiten van Constantinopel en Beiroet (Berytus) het als standaardintroductie op het Romeinse recht voor het eerste studiejaar. Keizer Theodosius II (408-450) kende het uiteindelijk een even grote status toe als die van de grote Romeinse respondeerjuristen zoals Papinianus, Ulpianus, Paulus en Modestinus.

Codificatie van het Romeinse recht

Splitsing van het Romeinse Rijk
Na de dood van keizer Theodosius de Grote werd het Romeinse Rijk in tweeën gesplitst. Beide keizers zagen het Romeinse Rijk nog steeds als één, dus de macht was gewoon gesplitst. De keizer van het ene gedeelte moest zelf toestemming geven aan een nieuwe keizer van het andere gedeelte om te mogen regeren.

West-Romeinse Rijk
De West-Romeinse keizer had geen vaste woon- of verblijfplaats, omdat hij dicht bij zijn troepen moest blijven die zich constant verdedigden tegen de invallende Germanen. Uiteindelijk mochten de Franken, met behoud van hun eigen recht (!), zich binnen het Rijk vestigen, op voorwaarde dat zij het Rijk zouden verdedigen tegen de invallende Germanen. Op 31 december 406 vielen, zonder enige aanleiding, de Alanen, Vandalen en Sueven binnen. De Franken verdedigden het Rijk met hand en tand, maar uiteindelijk moesten zij het ontgelden tegen de overmacht van de binnenvallende stammen. De laatste door Constantinopel erkende West-Romeinse keizer, Julius Nepos, vluchtte naar Constantinopel, terwijl de niet-erkende West-Romeinse keizer, Romulus Augustulus, in Rome werd vermoord.

Codificatiepoging door Theodosius II
Theodosius II (408 - 450), die Gaius de rang van een groot rechtsgeleerde gaf, besloot het gehele Romeinse recht te gaan codificeren, het keizerrecht (leges) én het juristenrecht (ius), te beginnen met het keizerrecht. Gedeeltes van het keizerrecht waren op particulier initiatief reeds gecodificeerd in de codices van Gregorius en Hermogenianus. Theodosius II wilde een derde codex maken met het recentere keizerrecht. Uiteidelijk zou hier dus ook het juristenrecht aan toegevoegd worden, waardoor er een codificatie zou ontstaan van het gehéle recht, en het onderscheid tussen keizerrecht en juristenrecht zou verdwijnen. De gekozen opzet komt zeer goed overeen met die van een moderne codificatie. Vóór Theodosius II zijn trouwens al codificatiepogingen ondernomen.

Problemen bij de codificatiepoging
Bij deze codificatie van het juristenrecht waren er twee problemen:

Welke juristen hadden voldoende gezag om in de codificatie opgenomen te worden? Oplossing: Papinianus, Paulus, Ulpianus, Modestinus en Gaius
Welke jurist had ‘gelijk’ bij verschil van mening? Oplossing: Papinianus had de grootste autoriteit

Beide problemen werden opgelost in de ‘citeerwet’ (lex citandi).

Resultaat van de codificatiepoging
In 438 vaardigden ze uiteindelijk alléén de keizerwetten uit in de Codex Theodosianus. In het West-Romeinse Rijk werd deze ook aangenomen. Pas honderd jaar later was het gehéle Romeinse recht gecodificeerd.

Keizer Justinianus I
Keizer Justinianus I van Constantinopel


In 527 besteeg keizer Justinianus de troon. Hij wilde, met de wapens in de ene hand en zijn Codex Justinianus in de andere, het Romeinse Rijk, Oost én West, weer in ere herstellen.

Nieuwe codificatiepoging
Justinianus besloot, na de mislukte codificatiepoging van Theodosius II, het keizerrecht en het juristenrecht in twee aparte boeken te codificeren. Zijn minister Tribonianus was het meesterbrein achter deze operatie. Met deze codex wilde hij ook de rechtskracht ontnemen aan de daaraan voorafgaande codices, zodat de Codex Justinianus dé wet zou worden.
Justinianus en Tribonianus besloten om niet alleen te compileren, maar ook te systematiseren en (compact) te herschrijven, zodat de codex een toegankelijke en tijdloze wét, een eenheid, zou worden.

Problemen bij de codificatiepoging
Justinianus en Tribonianus stuitten op een probleem: de constituties moesten inhoudelijk ook op één lijn worden gebracht. Zij voorzagen dat dit te veel tijd zou kosten en ter oplossing hebben zij het volgende systeem bedacht: alle relevante constituties zouden erin worden opgenomen, de oudere eerst, en daarna de jongere. De bepalingen in een jongere constitutie zouden vóór vergelijkbare bepalingen in een oudere constitutie gaan (lex posterior derogat legi priori).
De constituties waren op verschillende manieren overgeleverd (via codices en rechtsgeleerden), steeds iets verschillende versies. Dat leverde een probleem op: welke versie bezat rechtskracht? Justinianus en Tribonianus besloten dat alleen díé versies die in de Codex Justinianus waren opgenomen rechtskracht hadden. Verder mocht een commentaar van een rechtsgeleerde alléén aangehaald worden als zij niet strijdig was met de Codex Justinianus.

Oude rechtstradities
Het keizerrecht veronderstelde het juristenrecht. Beide waren geen onafhankelijke rechtsbronnen, net zoals het ius civile en het ius praetorium elkaar veronderstelden.
De Romeinse rechtstraditie ten tijde van Justinianus bestond uit het oude ius civile en ius praetorium, te beginnen met de Wet der Twaalf Tafelen (450 v.Chr.) en te eindigen met keizer Constantijn (306-337). De commissie ter codificatie van het juristenrecht in de Digesten mocht afwijken van de lex citandi, die alleen bedoeld was voor de juridische praktijk omdat er in het Oosten weinig overleveringen bestonden. Men mocht dus voor de codificatie van het ius uit de hele Romeinse literaire traditie putten.
In de oudste bekende overlevering van de Codex Justinianus, de Codex Florentinus, staat een lijstje van auteurs en boeken waarvan de Digesten-commissie gebruik heeft gemaakt (38 auteurs en 200 boeken: meer dan de lex citandi dus).

Digesten
Justinianus droeg de commissie op om de Digesten op dezelfde manier te ordenen als de Codex Justinianus.
Het onderscheid tussen het ius civile en het ius honorarium (praetorium) werd in de Digesten behouden. Er werden drie sub-commissies gevormd om te codificeren. Aan de verschillende delen van de Digesten voegde de commissie excerpten van de rechtsgeleerde commentaren toe.
Officieel heeft de commissie drie jaar over de Digesten gedaan, maar waarschijnlijk is de commissie reeds vóór de verkeizerlijking van Justinianus met de Digesten bezig geweest, en pas tijdens de regering van Justinianus gepubliceerd, omdat alleen dán Justinianus' naam eraan verbonden had kunnen worden.
De Digesten kregen op 16 december 533 rechtskracht en mochten aangeduid worden met het Latijnse Digesta óf het Griekse Pandectae. Met de verlening van rechtskracht aan de Digesten verloor het ius zijn juridische status als onafhankelijke (nl. van het keizerrecht) rechtsbron.
Slechts één vijfde deel van de Digesten is niet afkomstig van de in de lex citandi genoemde juristen.
Voor wat betreft fragment-variaties gold voor de Digesten hetzelfde als voor de Codex Jutinianus: alleen de versie in de Digesten bezat rechtskracht. Sosm werden er namelijk ook noodzakelijke wijzigingen aangebracht in een commentaar van een rechtsgeleerde.
De Digesten zijn uitgevaardigd als één keizerlijke constitutie. Omdat de Digesten één keizerlijke constitutie vormden, dienden, volgens Justinianus, eventuele tegenstrijdigheden zó te worden uitgelegd dat zij niet meer met elkaar strijdig waren.

Drie nieuwe rechtsbronnen
Er waren uiteindelijk drie bronnen der keizerlijke wetgeving, die tezamen het Corpus Iuris vormden:

Codex
Digesten
Instituten


Voorkomen van tekstcorruptie
Om tekstcorruptie (want gekopieerd door scriptoria) te voorkomen verbood Justinianus om:

afkortingen (sigla) en cijfers te gebruiken
commentaren in de kantlijn te schrijven. Je mocht dus wél een commentaar schrijven, maar niet in de kantlijn zetten, zodat niemand ooit een commentaar en de originele tekst door elkaar zou gaan halen

Omdat wij veel commentaren van rechtsgeleerden alleen via aanhalingen kennen, hebben geleerden tussen de Renaissance en het begin van de 20e eeuw geprobeerd om deze aanhalingen te ontdoen van hun post-klassieke Justiniaanse interpolaties, om zo de originele rechtsgeleerde commentaren te reconstrueren. De wetenschap die zich hiermee bezighield noemde men de ‘Interpolationenforschung’. De "interpolationenforschers" zijn echter zodanig doorgedraaid dat ze geen passage uit de Digesten zónder interpolaties achterlieten, en de justiniaanse commissie dus afschilderden als een groepje plunderaars. Dit is niet terecht, want Justinianus was zeer zorgvuldig met interpolaties omgesprongen: veel wijzigingen konden pas geschieden nadat Justinianus er bij wet toestemming aan had verleend.
Geleerden hanteren tegenwoordig de volgende vuistregel om interpolaties te identificeren: aanhalingen van rechtsgeleerde commentaren zijn authentiek, tenzij zij sterk verband houden met wetshervormingen die nét voor de codificatie van de Digesten zijn doorgevoerd.

Instituten
Omdat in de Digesten Gaius uitgebreid werd geciteerd, kon Gaius niet meer als leerboek voor eerstejaars gebruikt worden. Justinianus besloot daarom om zijn eigen Instituten te schrijven, met een indeling die ontleend was aan de Instituten van Gaius.

Constantinopel rechtsgeleerdheidsbolwerk
Doordat de juridische universiteit te Berytus tenonder ging na een aardbeving, werd Constantinopel de hoofdstad van het juridische onderwijs. Justinianus ontwierp een intensief studieprogramma voor zijn rechtenstudenten, die de Instituten, de Codex en grote delen van de Digesten moesten leren.

Tweede editie van de Codex Justinianus
Na de uitvaardiging van de Digesten in 533 was de eerste versie van de Codex Justinianus, de Codex Vetus dus, achterhaald, omdat erin nog geen rekening werd gehouden met de codificering van het juristenrecht mét rechtskracht, maar alleen met de lex citandi. Ook moest in de Codex nog flink wat nieuwe wetgeving worden opgenomen.
Aan de tweede editie van de Codex Justinianus verleende Justinianus op 16 november 534 rechtskracht. Alleen deze versie is ons overgeleverd, de Codex Vetus is bijna geheel verloren gegaan.
Natuurlijk werd het, na de verschijning van de tweede editie, verboden om uit de Codex Vetus te citeren.

Nooit voltooide hervormingen
Justinianus ging ook ná de voltooiing van de Digesten, Instituten en de Codex door met wetshervormingen. De bedoeling was om nieuwe wetten onder te brengen in een supplement op de codificatie, genaamd ‘Nieuwe wetten’. Er zijn inderdaad Novellen gekomen..

Procopius en Justinianus
Procopius heeft een sappig roddelboek over de corruptie van Justinianus geschreven.

Noten

↑ Zwalve, W.J. Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht, blz. 3


Zie ook

Romeinen in Nederland
Romeinen in België


Externe links

The Roman Law Library (Yves Lassard, Alexandr Koptev)

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod